NABRALI SMO PODTAKNJENCE ZA VZGOJO SADIK BELEGA TOPOLA (Populus alba)

NABRALI SMO PODTAKNJENCE ZA VZGOJO SADIK BELEGA TOPOLA (Populus alba)

V sklopu projekta Natura Mura posebno pozornost posvečamo pridobivanju in vzgoji avtohtonih sadik belega topola (Populus alba). Beli topol je ena izmed ključnih drevesnih vrst habitatnega tipa 91E0* (obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja – mehkolesna loka) in njenih sadik trenutno še ni mogoče dobiti v drevesnicah.

V začetku marca smo gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije, Slovenskih državnih gozdov in Zavoda za varstvo narave RS, skupaj z drevesničarjem in arboristom nabirali enoletne poganjke belega topola za vzgojo sadik. Iz pridobljenih poganjkov smo narezali podtaknjence in jih shranili v rastlinjaku na primerni temperaturi. V začetku aprila jih bomo koreninili. Z vzgojenimi sadikami bomo dopolnili sadnjo osnovanih mladovij na projektnem območju.

S sadnjo belega topola bomo izboljšali stanje ohranjenosti habitatnega tipa GHT 91E0* – Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja.

Čeprav avtohtoni topoli ob reki Muri glede na njihovo razširjenost in gospodarski pomen nimajo večje vloge pri gospodarjenju z gozdovi, je za ohranitev avtohtone populacije nujno ohranjanje domačega genskega vira topolov. Obstaja namreč nenehna nevarnost, da ta genski fond za vedno izgubimo.