Habitatni tipi

Habitatni tip je prostorsko zaključena enota ekosistema, katerega ohranjanje v ugodnem stanju prispeva k ohranjanju celotnega ekosistema. Zaradi ogroženosti in počasnega izginjanja nekaterih habitatnih tipov projekt Natura Mura naslavlja 3 ciljne kvalifikacijske habitatne tipe območja Natura 2000 Mura.

Šentilj v slov. Goricah Mureck Gornja Radgona Radenci Bakovci Dokležovje Lendava Murska Sobota Ljutomer Veržej Apače Velika Polana Mura HT 6510 HT 91E0* HT 91F0