Interpretacija

Interpretacija

Namena interpretacije v sklopu projekta Natura Mura sta informiranje obiskovalcev o pomenu območja Natura 2000 Mura in projekta Natura Mura ter dvig njihove zavesti o pomenu ohranjanja narave. Domiselno in atraktivno oblikovani interpretacijski poligoni, učne poti in interpretacijski centri vzdolž reke Mure ponujajo možnost celovitega doživetja različnih življenjskih prostorov in živih bitij reke Mure ter njihove povezanosti s človekom.

Šentilj v slov. Goricah Mureck Gornja Radgona Radenci Bakovci Dokležovje Lendava Murska Sobota Ljutomer Veržej Apače Velika Polana Mura 1 2 3 4 5 6 8 9 12 10 11 Informacijski center Interpretacijski poligon Učna pot 7

1. Informacijski center v Sladkem vrhu

V Sladkem vrhu bo vzpostavljen informacijski center z namenom dviga poznavanja in spoštovanja narave med lokalnim prebivalstvom in obiskovalci. Posvečen bo reki Muri, obrečnim življenjskim prostorom in opisu trenutnih dejavnikov, ki ogrožajo habitate, ter predstavitvi območja Natura 2000 in Biosfernega območja Mura.

2. Interpretacijski poligon v Črncih

Kačji potočnik je kačji pastir in je vrsta nižinskih rek, katera je življenjsko vezana na prodišča. Zaradi utrditve brežin in pomanjkanja dotoka proda iz Avstrije je predvsem na odseku od Šentilja do Veržeja stanje habitatov slabo. Za ozaveščanje javnosti bo pri kolesarskem mostu v Črncih vzpostavljen interpretacijski poligon, ki bo razlagal in spodbujal ohranjanje vrste kačji potočnik in ohranjanje biotske raznovrstnosti omrežja Natura 2000.

3. Učna pot Lisjakova struga

Na območju Mure se nahaja približno 1820 ha habitatnega tipa Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja. Stanje mehkolesne loke je najslabše na območju mejne Mure z Avstrijo. Za ozaveščanje javnosti bo nadgrajena učna pot v Lisjakovi strugi, ki bo razlagala in spodbujala ohranjanje naslovljenega habitatnega tipa in ohranjanje biotske raznovrstnosti omrežja Natura 2000. 

4. Učna pot Radencih

Za nižinskega urha ob Muri so ključni habitati poplavno območje reke s stalnimi mlakami in mrtvicami. Grožnje vrsti predstavlja izginjanje njegovega habitata zaradi zasipavanja, kopnenja in zaraščanja mrtvic in mlak. Za namen ozaveščanja javnosti bo vzpostavljena učna pot, ki bo razlagala in spodbujala ohranjanje naslovljene vrste in biotske raznovrstnosti omrežja Natura 2000.

5. Interpretacijski poligon Krog

Hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi so tipični nižinski gozdovi, ki uspevajo na razvitih tleh in so poplavljeni le ob visokih vodah. Pomembna grožnja gozdu so spremenjene hidromorfološke razmere, ki nižajo talno vodo in ne omogočajo rednih poplav. Za ozaveščanje javnosti bo pri brodu Krog vzpostavljen interpretacijski poligon, ki bo razlagal in spodbujal ohranjanje naslovljenega habitatnega tipa in spodbujal k ohranjanju biotske raznovrstnosti omrežja Natura 2000.

6. Informacisjki center Veržej

Za predstavitev kvalifikacisjkih vrst in habitatnih tipov območja Nature 2000 in Biosfernega območja Mura, bo v Veržeju vzpostavljen interpretacijski informacijski center. Namen centra bo predstaviti pomen ohranjanja biotske raznovrstnosti na območjih Natura 2000 in Biosfernem območju Mura.

7. Interpretacijski poligon na Otoku Ljubezni

Vidra naseljuje celoten tok reke Mure. Ključe habitatne strukture so razgibane brežine, zatoki,
tolmuni, stranski rokavi in mrtvice. Spremenjena hidromorfologija in izguba povezanosti habitatov
zaradi neprehodnosti pregrad, je glavna grožnja vidri. V namen ozaveščanja javnosti se bo vzpostavil
interpretacijski poligon, ki bo razlagal in vzpodbujal ohranjanje vidre in biotske raznovrstnosti
območja Natura 2000.

8. Učna pot v Moti​

Ovratniški plavač živi v mrtvicah v popolnoma naravnem stanju z veliko vodne vegetacije. Jajca odlaga na vodno rastlino vodno grebeniko. Ob Muri je bil v zadnjem času evidentiran le na dveh lokacijah. Za namen ozaveščanja javnosti bo nadgrajena že obstoječa učna pot v Moti. Učna pot bo razlagala in spodbujala ohranjanje naslovljene vrste in biotske raznovrstnosti območij Natura 2000.

9. Interpretacijski poligon v Razkrižju

Bober se je v zadnjih letih ponovno naselil ob reko Muro. Njegov habitat predstavlja struga reke s stranskimi rokavi in mrtvicami. Ključna grožnja ohranitvi bobra so zaustavljeni naravni procesi nastajanja vodnih in gozdnih habitatov ob reki. Za namen ozaveščanja javnosti, bo vzpostavljen interpretacijski poligon na Razkrižju, ki bo razlagal in spodbujal ohranjanje vrste bober in ohranjanje biotske raznovrstnosti območja Natura 2000.

10. Učna pot Bobri

Habitat srednjega detla so različni tipi poplavnih gozdov z veliko odmrle lesne biomase. Ključno grožnjo ohranitvenemu stanju vrste predstavlja izginjanje takšnih gozdov ob Muri. Za namen ozaveščanja javnosti, bo nadgrajena obstoječa učna pot Bobri, ki bo razlagala ohranjanje vrste srednji detel in ohranjanje biotske raznovrstnosti omrežja Natura 2000.

11. Informacijski center Velika Polana

Tradicionalna kulturna krajina ob Mura ponujajo dom velikemu številu redkih in ogroženih vrst. Zaradi sprememb v kmetijstvu in načinu življenja ljudi ob reki danes vse bolj izginja. V Veliki Polani bo vzpostavljen interpretacijski center, ki bo ozaveščal javnost o kulturni krajini, njeni dediščini in njenem pomenu za ohranjanje narave.

12. Interpretacijski poligon Benica

Življenjsko okolje kačjega pastirja dristavični spreletavec je vezano na nekaj starih mrtvic, ki pospešeno kopnijo. To predstavlja ključno grožnjo obstoju vrste ob Muri. Za namen ozaveščanja obiskovalcev območja bo vzpostavljen interpretacijski poligon, ki bo spodbujal ohranjanje naslovljene vrste in biotske raznovrstnosti omrežja Natura 2000.