KAČJI POTOČNIK

Kačji potočnik (Ophiogomphus cecilia) je srednje velik raznokrili kačji pastir, z živo zelenim oprsjem s črnimi vzorci ter rumeno -črnim zadkom. Prebiva v nižinskih rekah, ki imajo vsaj deloma ohranjeno naravno rečno dinamiko, najdemo pa ga tudi v večjih potokih. Medtem ko ličinke živijo v mirnejših delih vodotokov, zakopane v mivkasto ali peščeno dno, so odrasli kačji potočniki močni in hitri letalci, ki jih pogosto vidimo na sredini vodotoka.

Območje nahajanja ob reki Muri

Velikost populacij vzdolž reke Mure precej niha, saj sovpada z ohranitvijo reke. Kačji potočnik prebiva predvsem v delih reke, kjer je tok počasnejši. Na odseku od Šentilja do Veržeja, kjer je reka v veliki meri utrjena in je manj odsekov s finim sedimentom (prodišča), je populacija manjša kot na dolvodnem odseku reke, kjer je število prodišč, zatokov, stranskih rokavov in rečnih sipin bistveno večje. 

SLOVARČEK POJMOV

sistemska kategorija rastlinstva in živalstva.

večja skupina osebkov navadno iste vrste, ki živi na istem območju.

postajati mesten, mestno urejen.

Ali veš, da kačji pastirji?

  • Vplivajo na številčnost žuželk v naravi, med drugim odrasli osebki uspešno plenijo komarje.
  • So pomembni bioindikatorji – visoka vrstna raznolikost kačjih pastirjev je zgovoren dokaz o ohranjenosti širšega vodnega in obvodnega življenjskega okolja.

Dejavniki ogrožanja

Kačjega potočnika ob regulacijah vodotokov, ki imajo za posledico odsotnost naravne rečne dinamike, ogrožajo tudi uničevanje in urbanizacija brežin ter onesnaževanje vodotokov. Za ohranjanje te vrste je zato nujno varovanje ustreznih vodnih in kopenskih habitatov ter njihove povezanosti. 

Kaj lahko naredimo za izboljšanje stanja ohranjenosti kačjih pastirjev?

  • Varujmo reke, potoke, mlake in druge vodne habitate. 
  • Ne onesnažujmo voda.
  • Ohranjajmo obrežni pas z naravno vegetacijo.
  • Ohranjajmo mejice in ekstenzivne travnike. Kopenski habitati so pomembni kot prehranjevalni habitati.
  • Omejujmo regulacije ter spodbujajmo renaturacije, preprečujmo zmanjševanje prodonosnosti rek in se usmerimo k ponovni vzpostavitvi rečne dinamike.

Aktivnosti projekta

Stanje ohranjenosti vrste kačji potočnik bomo izboljšali z izvedbo sledečih neposrednih aktivnosti: 

  • Izvedba ukrepov za omogočanje procesov razširitve aktivne struge Mure,  z namenom obnove hidromorfoloških razmer in omogočanja nastanka ustreznih habitatov za kačjega potočnika (npr. počasni tok, plitvine, sipine) na lokaciji Konjišče (13,1 ha) in lokaciji Dokležovje (5,62 ha),
  • odkup zasebnih zemljišč za potrebe izvedbe aktivnosti Razširitev struge Konjišče (1,9 ha),
  • odkup zasebnih zemljišč na območjih obstoječe naravne rečne dinamike (bočno erozijskih procesov Mure) na površini 5 ha ter zamenjava zasebnih zemljišč na rečnem otoku pri Srednji Bistrici (3,3 ha).

Urejen bo interpretacijski poligon v Konjišču, ki bo razlagal in spodbujal ohranjanje naslovljene vrste in ohranjanje biotske raznovrstnosti območja Natura 2000 Mura.

Za potrebe izvedbe neposrednih aktivnosti bodo izdelana naravovarstvena strokovna izhodišča za izboljšanje stanja ohranjenosti vrste kačji potočnik. Ob njihovem upoštevanju bo izdelana izvedbena dokumentacija za vsako izmed neposrednih aktivnosti.