MOČVIRSKI KREŠIČ

Močvirski krešič spada med hrošče iz družine krešičev. Je velik hrošč, telo je podolgovato in ovalno, dosega velikost do 3,4 cm. V celoti je črni barve, pokrovke so v celoti posejane z večjimi in manjšimi vdolbinicami. Prehranjuje se s polži, rakci, žuželkami, paglavci in celo manjšimi ribami. Vrsta je specializirana na gozdne potoke in ozek pas vlažnega obrežja, ki ga navadno poraščajo sestoji močvirnih listnatih gozdov, zlasti sestoji s črno jelšo in gozdnih sestojih z bukvijo ter belim gabrom.

Območje nahajanja ob reki Muri

Na Posebnem ohranitvenem območju Mura so potrdili prisotnost najmočnejših populacij vzdolž manjših gozdnih potokov na odseku Ceršak – Trate. Na dolvodnem odseku so bile zabeležene posamezne najdbe ob rokavih Mure, kar je najverjetneje posledica odsotnosti ustreznih habitatov.

SLOVARČEK POJMOV

kar napoveduje ali kaže stanje ali nakazuje razvoj česa, kazalnik

Ali veš, da je močvirski krešič:

  • indikatorska vrsta ohranjenosti ekosistema?
  • Izjemno dober plenilec, ki lahko svoj plen ujame tudi pod vodo?

Dejavniki ogrožanja

Ključna grožnja ohranitvenemu stanju vrste na območju je zmanjševanje in fragmentacija habitata vrste, ki sta posledica zasipavanja, sušenja in zaraščanja nekdanjih rokavov, mrtvic in depresije itd. Pomembna grožnja je tudi neprimerno gospodarjene z obrežnim pasom drevesne vegetacije.

Kaj lahko storimo za ohranitev in izboljšanje življenjskega prostora močvirskega krešiča in drugih ogroženih hroščev?

  • Pri gozdnem gospodarjenju puščamo del odmrlih  dreves v gozdu.  
  • Ne posegamo v gozdne potoke z novimi gozdnimi prometnicami. 
  • Vodotokov ne onesnažujmo, v priobalnem pasu vodotokov pa ne uporabljamo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev. 

Aktivnosti projekta

Za izboljšanje stanja ohranjenosti vrste močvirski krešič bomo izvedli neposredno aktivnost: 

  • Obnova rokava Alter graba, ki obsega izkop nekdanjega rokava Mure in navezava na že obstoječi rokav, znižanje obrežnega zavarovanja do nivoja srednje nizke (1,21 ha). 

Za zagotovitev trajnosti neposrednih aktivnosti bodo pripravljene strokovne podlage za vključitev območja aktivnosti v ekocelico v sklopu načrta gozdnogospodarske enote. Za potrebe izvedbe neposrednih aktivnosti bodo izdelana strokovna izhodišča z izvedbeno dokumentacijo.