NIŽINSKI EKSTENZIVNO GOJENI TRAVNIKI

Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (HT 6510 – Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) uspevajo do 800 m nadmorske višine. So travniki na globokih rjavih hranljivih tleh, katerih tla so propustna, bogata, bolj ali manj sveža do vlažna. So biološki filter, saj preprečujejo spiranje hranil v nadzemne in podzemne vire pitne vode ter vežejo kovine. Zmanjšujejo vetrno erozijo tal in imajo mikroklimatsko funkcijo. Za njihovo ohranitev je potrebna zmerna pogostost košnje, pridelava brez gnojil in apnenja, ohranjanje mejic in visokodebelnih sadovnjakov. Pomembni so zaradi izjemno velike vrstne pestrosti.

Velikost območja ob reki Muri

Na Posebnem ohranitvenem območju Mura je habitatni tip prisoten na 301 ha, kar je 3% celotnega območja. Največje sklenjene površine travnikov se nahajajo na območju Velike Polane (Penovje), na območju občine Lendava, Turnišče (območje Trnjavskega loga) in v Črenšovcih (območje Črenšovskega loga).

SLOVARČEK POJMOV

ki teži po razširjanju, večanju.

ki teži po boljši izkoriščenosti.

življenjsko okolje rastlin in živali.

masa vseh rastlin, živali, ki rastejo, živijo na določenem območju.

biološka raznovrstnost.

Ali veš, da so nižinski ekstenzivno gojeni travniki:

  • Nekoč bili eden najbolj razširjenih travišč v Sloveniji?
  • Prostor izjemno visoke biotske pestrosti, ki je danes močno ogrožen in izginja?

Dejavniki ogrožanja​

Zaradi intenziviranja rabe postajajo vse bolj ogroženi, površine se zelo hitro spreminjajo v vrstno revne intenzivne travnike oziroma njive. Pogostejša košnja močno osiromaši vrstno sestavo, vodi do prevladovanja trav in izginjanja travniškega cvetja (zmanjša se biotska pestrost). Njihov obstoj prav tako ogrožen zaradi opuščanja rabe, kar vodi do zaraščanja in vdora tujerodnih invazivnih vrst.

Kaj lahko storimo za izboljšanje ohranitvenega stanja nižinskih ekstenzivno gojenih travnikov ?

  • Travnikov ne kosimo pogosto.
  • Ne uporabljamo gnojil in apna.
  • Ohranjamo mejice in visokodebelne sadovnjake.
  • Pazimo, da na travišča ne vdrejo tujerodne invazivne vrste.

Aktivnosti projekta

Za izboljšanje stanja ohranjenosti HT 6510 Nižinski ekstenzivno gojeni travniki so predvidene sledeče neposredne aktivnosti:

  • Selektivna odstranitev zarasti v različnih razvojnih stadijih – od mlajših razvojnih faz visokega steblikovja, tujerodnih zelnatih invazivnih rastlinskih vrst in grmovne vegetacije, do gostejše zarasti in mlajših dreves na skupni površini 7ha,
  • obnova habitatnega tipa HT 6510 s kombinacijo košnje in (poletne in jesenske) paše  tradicionalne živine s primerno obtežbo in pašnim sistemom, na istem območju, kjer bo predhodno izvedeno odstranjevanje zarasti.

Za potrebe izvedbe neposrednih aktivnosti bodo izdelana strokovna izhodišča za vzpostavitev in vzdrževanje travišč. Trajnost rezultatov projekta bo dosežena s sklenitvijo sporazuma z zainteresiranim kmetom/uporabnikom za ekstenzivno rabo travišč na območju izvedenih neposrednih aktivnosti vsaj za dobo 5 let po zaključku projekta.