NIŽINSKI URH

Nižinski urh (Bombina  bombina) je bližnji sorodnik v Sloveniji bolj razširjenega hribskega urha. Bradavičasto telo je po hrbtni strani rjavo s temnejšimi progami in lisami, trebušna stran je črna s številnimi belimi pikami in živo oranžnimi lisami in progami. Živi v manjših in plitvih mlakah, manjših ribnikih, mrtvicah, ki imajo bogato nizko vegetacijo, nižinskih mokrotnih travnikih in v gozdovih.  

Območje nahajanja ob reki Muri

Ob Muri se stika areal nižinskega in hribskega urha, med obema prihaja do križanja. Na teritoriju so prisotni križanci, ki so morfološko podobni obema vrstama. Čista populacija nižinskega urha je prisotna le na območju spodnjega toka Mure.

SLOVARČEK POJMOV

rastlinske združbe na določenem področju.

površina.

potomec staršev z različno dedno osnovo.

Ali veš, da ima nižinski urh:

  • jezik okroglaste oblike?
  • srčasto obliko zenice?
  • življenjsko dobo do 20 let?

Dejavniki ogrožanja

Vrsto ogroža izginjanje primarnih habitatov zaradi zaustavljene naravne rečne dinamike, kar povzroča izginjanje mrtvic in drugih manjših stoječih voda. Prav tako se zmanjšuje njegov habitat zaradi zasipavanja, kopnenja in zaraščanja vodnih teles, razdalje med njimi se pa povečujejo. 

Kaj lahko storimo za izboljšanje ohranitvenega stanja vrste nižinski urh?

  • Varujmo reke, potoke, mlake in druge vodne habitate. 
  • Ne onesnažujmo voda.
  • Manjših vodnih teles ne zasipavamo.

Aktivnosti projekta

Za izboljšanje stanja ohranjenosti vrste nižinski urh bomo izvedli neposredno aktivnost: 

  • Izvedba ukrepov za obnovitev mrtvice Zaton s poglobitvijo obstoječe depresije do nivoja, ki bo omogočal stalno omočenost, v skupnem volumnu odstranjenega materiala 16.000 m3 (3,36 ha).

Urejena bo učna pot med Zdraviliškim parkom v Radencih in mrtvico Zaton.

Za potrebe izvedbe neposrednih aktivnosti bodo izdelana naravovarstvena strokovna izhodišča za izvedbo aktivnosti izboljšanja stanja vrste in analiza tal na območju izvedbe neposredne aktivnosti, ki je potrebna zaradi načrtovanja lokacije odlaganja izkopanega sedimenta. Ob upoštevanju naravovarstvenih strokovnih izhodišč in rezultatov analize tal bo izdelana izvedbena dokumentacija.