O projektu

Namen in cilji projekta

Projekt Natura Mura naslavlja ključne izzive ohranjanja narave in zagotavljanja ekosistemskih storitev na poplavnem območju reke Mure kot so spremenjene hidro-morfološke razmere reke Mure, klimatske spremembe, intenzifikacija rabe poplavnega prostora, pojav tujerodnih invazivnih vrst in bolezni, opuščanje rabe ekstenzivnih travišč,  nekontroliran obisk in pomankanje ustrezne interpretacijske infrastrukture.

Osnovni namen projekta Natura Mura je izboljšanje stanja ohranjenosti 3 ciljnih habitatnih tipov in 12 ciljnih vrst območij Natura 2000 vzdolž reke Mure. Projekt predstavlja izvedbo prioritetnega dela ukrepov predvidenih v Programu upravljanja območij Natura 2000 (PUN 2000) za doseganje ciljev območij Natura 2000 POV in POO Mura.

Predvidene aktivnosti so zasnovane na način, da bodo predvideni ukrepi hkrati z doseganjem naravovarstvenih ciljev prispevali tudi k doseganju drugih okoljskih in gospodarskih ciljev, katerih doseganje je odvisno od ekološkega stanja reke Mure in njenega poplavnega sveta:

 • zagotovitev in ohranitev dobrega ekološkega stanja voda ter s tem doseganje ciljev NUV,
 • povečanje zadrževalne sposobnosti in pretočnosti visokih voda ter s tem izboljšanje poplavne varnosti,
 • zmanjšanje poglabljanja rečnega dna ter s tem ohranitev  nivoja talne vode na območju vodnih virov pitne vode ter kmetijskih in gozdnih zemljišč
 • obnova strukture in funkcije poplavnih gozdov ter s tem zagotovitev pogojev za dolgoročno trajnostno rabo naravnega vira lesa,
 • obnova in ohranitev ekstenzivnih vlažnih travišč in s tem proizvodnje sposobnosti kmetijskih zemljišč,
 • vzpostavitev kakovostne interpretacije za doživljanje narave na območju Natura 2000 Mura ter s tem podpore doseganju izobraževalnih in razvojnih ciljev Biosfernega območja Mura,
 • nova delovna mesta v regiji,
 • izboljšanje kvaliteta življenjskega okolja lokalnih prebivalcev.

Aktivnosti projekta

Ključni sklopi neposrednih projektnih aktivnosti so: 

1. Obnova rečne dinamike in vodnih habitatov:

 • obnova mrtvic (Zaton, Podkova), vzpostavitev mreže mlak v gozdnem prostoru, obnova rokavov (Dokležovje II, Lukačeva struga, Besnica II, Srednja Bistrica, Alter graba, Dokležovje I), ukrepi za omogočanje kontroliranih širitev struge Mure (Petanjci, Mota II, Konjišče, Dokležovje). 

2. Vzdrževanje in obnova poplavnih gozdov:

 • obnova obrečnega vrbovja, jelševja in jesenovja (GHT 91E0)  in izvedba poskusnih ukrepov naravnega pomlajevanja,
 • obnova poplavnih hrastovo-jesenovi-brestovi gozdov (GHT 91F0) in izvedba poskusnih ukrepov naravnega pomlajevanja,
 • obnova poplavnega gozda na območju posušenega jelševega sestoja na območju Banute.

3. Vzdrževanje in obnova mokrotnih travišč:

 • obnova travišč na površinah v zaraščanju in zagotovitev trajnostne rabe travišč na območju Velike Polane.

4. Ukrepi varstva pomembnih delov habitatov območja Natura:

 • odkupi najvrednejših površin poplavnih gozdov, mrtvic, mokrišč.

5. Vzpostavitev celovite interpretacije na območju Natura 2000 Mura:

 • vzpostavitev celovite interpretacije vezane na lokacije izvedenih aktivnosti obnove habitatov vzdolž celotnega toka Mure (interpretacijske točke, učne poti, igrišča v naravi, info sobe …).

Poleg neposrednih projektnih aktivnosti so v projektu predvidene še koordinacijske aktivnosti ter številne promocijske in komunikacijske aktivnosti, katerih namen je približati projekt ter naravo reke Mure lokalnemu prebivalstvu.

Območje projekta

Projektno območje je območje Natura 2000 vzdolž celotnega slovenskega odseka reke Mure, kar obsega tudi mejna odseka z Republiko Avstrijo in Republiko Hrvaško. Razprostira se na površini 147,5 km2.

Financiranje in trajanje projekta

Operacija je sofinancirana iz prednostne naložbe »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami« iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

€ 4.571.854,99

Vrednost projekta

1. 3. 2020 do 30. 11. 2023

Obdobje trajanja projekta

Partnerji

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN) je državna strokovna institucija, ki je bila ustanovljena leta 1999. Glavno poslanstvo zavoda je varovanje okolja in upravljanje zavarovanih območij, posebno pozornost pa namenja najbolj ogroženim območjem in vrstam. Zavod ima preko naravovarstvenih smernic pomemben vpliv na načrtovanje in urejanje prostora ter rabo naravnih dobrin. Pripravlja tudi strokovne podlage, mnenja in soglasja s področja ohranjanja narave.

Poglavitni vlogi ZRSVN v projektu Natura Mura sta koordinacija in vodenje projekta. Kot vodilni partner sodeluje v vseh projektni aktivnostih. Pokriva tudi komunikacijske aktivnosti in ima pomembno vlogo kot povezovalec lokalnih deležnikov.

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) opravlja javno gozdarsko službo v vseh slovenskih gozdovih. Glavno poslanstvo zavoda je ohranjanje in sonaraven razvoj slovenskih gozdov za trajnostno in kakovostno gospodarjenje ter rabo. Pripravlja gozdnogospodarske, gozdno gojitvene in lovsko upravljavske načrte, vzdržuje gozdne prometnice, sodeluje z lastniki gozdov in se vključuje v naloge s področja ohranjanja narave.

Ključna vloga ZGS v projektu Natura Mura je načrtovanje ukrepov obnovitve gozdnih habitatnih tipov in strokovni nadzor nad njihovo izvedbo. Pomembno vlogo ima pri pripravi strokovnih podlag za zagotovitev ustreznega sadilnega materiala, sodeluje tudi pri načrtovanju aktivnosti odkupa gozdnih zemljišč ter interpretacije narave.

Družba Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG) je podjetje v lasti Republike Slovenije. Gospodari z državnimi gozdovi, kar vključuje upravljanje, razpolaganje in kupovanje gozdnih površin. Prispeva k razvoju gozdno-lesnih verig in domače lesne industrije ter k doseganju ciljev razvoja podeželja in ohranjanja narave.

Vloga SiDG v projektu Natura Mura je ključna pri izvajanju aktivnosti obnove gozdnih habitatnih tipov na terenu. Odgovoren je za izvedbo obnove avtohtonih poplavnih gozdov na lokacijah, ki jih sedaj porašča neavtohtono rastlinstvo in izvedbo ukrepov spodbujanja naravnega pomlajevanja avtohtonih drevesnih vrst. SiDG sodeluje tudi pri aktivnostih odkupa gozdnih zemljišč.

Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) je organ Ministrstva za okolje in prostor. Opravlja strokovne, upravne in razvojne naloge na področju upravljanja voda v skladu z državnimi predpisi. DRSV strmi k temu, da vodno zmogljivost Slovenije izkoristi kot razvojno priložnost in vzpostavi sistem celovitega upravljanja voda.

V projektu Natura Mura je DRSV nosilec aktivnosti obnove rečnih in obrečnih habitatov. Te aktivnosti zajemajo obnovo struge Mure z izvedbo revitalizacijskih  ukrepov na štirih lokacijah,  obnovo šestih rokavov reke Mure, obnovo mrtvic Podkova in Zaton ter  izkop dvajsetih mlak. DRSV sodeluje tudi pri izvedbi aktivnosti odkupa vodnih in priobalnih zemljišč na poplavnem območju.

Razvojni center Murska Sobota (RCMS) je nosilna regionalna razvojna agencija v Pomurski regiji, ki v sodelovanju s partnerskimi institucijami opravlja splošne razvojne naloge v javnem interesu. Namen je spodbujati skladen gospodarski, družbeni in kulturni razvoj v pomurski regiji ter njenem upravnem središču, Mestni občini Murska Sobota.  S strokovnim delom prispeva k spodbujanju in izvajanju razvojnih projektov.

Vloga partnerja RCMS pri projektu Natura Mura je ključna pri izvajanju aktivnosti namenjenih interpretaciji narave, ki obsegajo izvedbo interpretacijskih poligonov, učnih poti in dveh informacijskih centrov (Sladki Vrh in Veržej). Odgovoren je tudi za izdelavo promocijskega filma in ter za komunikacijo z občinami in drugimi lokalnimi deležniki.

Občina Velika Polana spada med najmanjše in najmlajše slovenske občine. V celotni se nahaja v
območju Natura 2000 in Biosfernem območju in ima zelo bogato naravno dediščino. Evropska
fundacija Euronatur je občinskemu središču podelila naziv »Evropska vas štorkelj«. Občina koordinira
upravljanje biosfernega območja.

Vloga Občine Velika Polana v projektu Natura Mura je ključna pri izvedbi aktivnosti obnove in
zagotovitvi trajnostne rabe travišč na območju Polanskega loga. Občina je odgovorna tudi za
izgradnjo informacijskega centra Velika Polana.