OBREČNI-HRASTOVO-JESENOVI-BRESTOVI GOZDOVI

Loge trdih listavcev, lahko jih imenujemo tudi dobrave, sestavljajo trdolesni listavci (hrast dob, vez oz. dolgopecljati brest, veliki in ozkolistni jesen). So tipični nižinski obrečni gozdovi, po navadi nekoliko oddaljeni od rečnih bregov, ki uspevajo na nerazvitih tleh (rečni nanosi) in so poplavljeni le ob visokih vodah. Zaradi raznovrstnih vplivov se je pri nas ohranilo malo sestojev trdolesne loke.

Velikost območja ob reki Muri

Po podatkih kartiranja iz leta 2015 se na Posebnem ohranitvenem območju Mura nahaja približno 1067 ha habitatnega tipa. Največje sklenjene površine se nahajajo na odseku Mure od Trat do Veržeja, dolvodno se habitatni tip pojavlja na manjših sklenjenih površinah.

SLOVARČEK POJMOV

veda o vodovju.

skupina genetsko enakih celic ali organizmov, nastalih iz ene celice z nespolnim razmnoževanjem.

stranska struga reke.

domač, prvoten.

dolbenje, razjedanje zemeljske površine, zlasti zaradi delovanja tekoče vode.

povprečne vremenske razmere, značilne za določen kraj.

Ali veš, da dobrave:

 • ščitijo zemeljsko površino pred erozijo tal?
 • ugodno vplivajo na mikroklimo okolice, ublažijo moč vetra, preprečujejo prehitro izhlapevanje vode iz tal, zadržujejo poplavno vodo v času poplav in jo oddajajo v času suše? 
 • so vir lesa lokalnim prebivalcem?

Dejavniki ogrožanja​

Stanje ohranjenosti trdolesne loke ob reki Muri je slabo. Ogrožajo jo spremenjeni hidrološki režim -nivo talne vode na območju postopno upada zaradi poglabljanja dna struge Mure, vdor tujerodnih vrst ter posledice neprimerne rabe v preteklosti. Hidrološke razmere so bile v preteklosti marsikje poslabšane tudi z načrtnim zaprtjem vtokov stranskih rokavov, ki napajajo poplavne gozdove. K slabšanju stanja dodatno prispevajo invazivne tujerodne rastlinske vrste, ki onemogočajo pomlajevanje tega gozdnega habitatnega tipa. V zadnjih desetletjih so na stanje neugodno vplivale tudi različne bolezni nekaterih nosilnih drevesnih vrst in premene teh gozdov v nasade hitro rastočih drevesnih vrst.

Kaj lahko storimo za izboljšanje ohranitvenega stanja trdolesne loke?

 • Ob pomlajevanju gozdov, pomlajujemo z avtohtonimi lokalno značilnimi drevesnimi vrstami.
 • Skrbimo za aktivno pomlajevanje poplavnih gozdov.
 • Ne sadimo tujerodnih lesnih vrst.

Aktivnosti projekta

Neposredne aktivnosti za izboljšanje stanja ohranjenosti HT 91F0 Obrečni hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi so sledeče: 

 • Obnova vtoka v rokav, poglobitev dna rokava do nivoja, ki bo ob višjih vodostajih omogočal tok vode iz reke Mure na lokaciji Dokležovje I, z namenom izboljšanja hidroloških razmer HT (0,23 ha), 
 • obnova vtoka v rokav reke Mure Lukačeva struga, z odstranitvijo akumuliranega gramoza, z namenom izboljšanja hidroloških razmer za ohranitev HT (0,09 ha),
 • rekonstrukcija vtoka v rokav Besnica, s poglobitvijo vtoka in vtočnega dela rokava do nivoja srednje nizke vode v Muri, spremembo kota vtoka in razširitvijo vtoka, z namenom izboljšanja hidroloških razmer za ohranitev HT (0,07ha),
 • obnova HT na območju nasadov klonskih topolov z odstranitvijo klonskih topolov in z zasaditvijo vzgojenih sadik (5 ha), 
 • spodbujanje naravnega pomlajevanja HT s poskusno izvedbo gozdne paše (govedo, konji ali drobnica) oz. strojno pripravo golih gozdnih tal (1 ha).

Urejen bo interpretacijski poligon v Krogu, ki bo razlagal in spodbujal ohranjanje naslovljenega habitatnega tipa in ohranjanje biotske raznovrstnosti območja Natura 2000 Mura. 

Za potrebe izvedbe neposrednih aktivnosti bodo izdelana strokovna izhodišča z izvedbeno dokumentacijo ter sadilni načrti.