SREDNJI DETEL

Velikost srednjega detla (Dendrocopus medius) je nekje med 19-22 cm, razpon kril ima 34-36 cm. Samec in samica sta si zelo podobna, teme je rdečo, brez črne obrobe, vzdolž lic poteka črni brk. Hrbet, peruti in rep so črni, lica, prsi in trebuh pa beli. Na ramenih ima veliko belo liso. Letalna peresa prečno progasta, podrepno perje rahlo rdeče barve. Naseljuje predvsem poplavne loge in svetle gozdove. Prehranjuje se pretežno z žuželkami in ličinkami izpod lubja, občasno tudi z drevesnim sokom in z gozdnimi plodovi.

Območje nahajanja ob reki Muri

Na Posebnem ohranitvenem območju je vrsta srednji detel prisotna po celotnem toku reke Mure. Naseljuje različne tipe poplavnih gozdov z veliko odmrle lesne mase. 

SLOVARČEK POJMOV

žival, ki gnezdi in prenočuje v drevesnih duplinah.

Ali veš, da je srednji detel:

  • primarni duplar? To pomeni, da si sam vdolbe duplo, v katerem spi in gnezdi.
  • da za mladiče skrbi samec?

Dejavniki ogrožanja

Vrsta srednji detel je potencialno ogrožena vrsta predvsem slabega stanja poplavnih gozdov. Grožnje vrsti so enake kot grožnje gozdnim habitatnim tipom – spremenjene hidromorfološke razmere, invazivne tujerodne vrste, bolezni gozdnega drevja, odsotnost ustreznega sadilnega materiala in pretirano čiščenje suhih dreves iz gozdov. 

Najbolj izpostavljena grožnja so bolezni gozdnega drevja. Na območju reke Mure se je je v zadnjih 10 letih zgodilo veliko odmiranje jesenov, ki je bila ena nosilnih vrst poplavnih gozdov. Odmiranje je začasno povzročilo izboljšanje stanja habitata vrste, na srednji rok pa lahko v naslednjih desetletjih zato pričakujemo bistveno slabše razmere za vrsto zaradi pomanjkanja starih sestojev. V enem ključnih gozdnih kompleksov, v Črnem logu pri Banuti, se je v zadnjih 5 letih posušil sklejen kompleks gozda črne jelše v velikosti približno 200 ha.

Kaj lahko storimo za izboljšanje stanja ohranjenosti srednjega detla?

  • Iz gozdov ne odstranjujemo odmrle lesne masne.
  • Ohranjamo avtohtone drevesne vrste.
  • Preprečujemo širjenje tujerodnih invazivnih vrst.
  • Skrbimo za zdrav gozdni ekosistem.

Aktivnosti projekta

Stanje ohranjenosti vrste srednji detel bomo izboljšali z izvedbo sledečih neposrednih aktivnosti: 

  • Odkup 10 ha zasebnih zemljišč  ter prevzem v upravljanje z namenom izboljšanja habitata vrste;
  • Obnova habitata vrste srednji detel na območju odmrlega gozda črne jelše s premeno sestoja z odstranitvijo črne jelše in sadnjo drugih za srednjega detla primernih drevesnih vrst (10 ha).

Urejena bo učna pot Bobri. 

Za potrebe izvedbe neposrednih aktivnosti bodo izdelana strokovna izhodišča z določitvijo kriterijev nabora in izvedenim naborom potencialnih zemljišč za izvedbo ter sadilni načrti.

Za zagotovitev trajnosti neposrednih aktivnosti bodo izdelana Izdelava strokovnih podlag za vključitev območij aktivnosti v mrežo ekocelic na območju Natura 2000 Mura, v sklopu gozdnogospodarskega načrtovanja.